Предоставяме

иновация

Услуги

Иновация в софтуерното разработване

Планиране

 • Включване на заинтересованите страни
 • Анализиране на изисквания
 • Разработване на първоначална версия и пътни карти
 • Разработване на архитектурни и технически стратегии
 • Управление и намаляване на рисковете
Работим съвместно със заинтересованите страни за установяване и координиране на изисквания, процеси, ползи за бизнеса и рискове. Анализираме възвращаемостта на инвестициите на проекта Ви. Планираме проекта Ви и създаваме надеждни пътни карти, осигуряващи успешното доставяне на продукта.

В началната фаза на проекта (нулева итерация) изясняваме съвместно със заинтересованите страни бизнес проблемa, който има нужда от решаване. Определяме нужните функционалности и анализираме бизнес ползите, които те носят на организацията Ви. Описваме и координираме свързаните с тях изисквания.
Проектираме архитектурата на бъдещия продукт и намирамe целесъобразни технически решения и стратегии. С оглед на първоначалната визия за проекта Ви, включително обхвата на проекта, сроковете, ограничения, архитектурни и технически стратегии и рискове, изграждаме надеждни пътни карти за успешно доставяне на решението.
Важна част от нашата стратегия за осигуряване успеха на проекта Ви се крие в постигането на общо разбиране относно функционалните и техническите рискове съвместно със заинтересованите страни във възможно най-ранен етап. Планираме подхода за разработване на решението, съставяме екипа на проекта и изграждаме работната среда.

Разработване

 • Синергия между разработване и потребителската гледна точка
 • Систематично извличане на максималните бизнес ползи
 • Разработване на системна архитектура
 • Гъвкави UI/UX прототипи
 • Навременно предоставяне на информация
 • Кратки итерационни цикли
 • Щателно тестване
Нуждите на потребителите определят начина на разработване на решението. Непрекъснато и систематично анализираме и извличаме максималнатите бизнес ползи от решението. Разработваме устойчива системна архитектура и имплементираме решението. Държим ви в течение на процеса на разработване като използваме кратки итерационни цикли. Навременно Ви предоставяме информация. Извършваме щателни тестове с цел постоянното гарантиране качеството на решението.

Анализираме релевантните потребителски роли и сценарии за употреба, както и бизнес ползите, която те носят на организацията Ви. Разработваме детайлирана системна архитектура, подобряваме и координираме изисквания, разработваме гъвкави концепции и олекотени модели за новия продукт, основаващи се на целите Ви за проекта. Заедно идентифицираме и анализираме важните концепции и връзките помежду им като по този начин създаваме обща терминология за екипа на проекта. Включваме заинтересованите страни в процеса на разработване, за да сме сигурни ,че разработваният продукт отговаря изцяло на нуждите и вижданията на клиента.

Важна част от нашия процес на работа е изграждането на гъвкави UI/UX модели и  прототипи, и дефинирането на дизайнерски концепции от ново поколение. Проучваме възможните начини за работа с продукта и за извличане на най-голяма бизнес полза от него. Навременно Ви предоставяме информация чрез краткосрочно реализиране на идеи и потребителски тестове. Предоставяме адекватни решения и прототипи на редовни и кратки итерационни цикли. Задоволяваме променящите се нужди на заинтересованите страни като адекватно се адаптираме към новите изисквания във всеки цикъл.

Разработваме Вашите проекти използвайки нашия опит в различни платформи за разработка  на мобилни, уеб и  десктоп приложения, включително програмни езици, софтуерни рамки и  програмни интерфейси, системи за управление на бази данни, инструменти за моделиране и други. Постигаме отлични резултати не само при разработването на нови проекти, но и при миграцията на наследени продукти към бъдещето.

Гарантираме непрекъснатото тестване не само по време на разработването на продукта Ви, но и след това. Щателните тестове, които извършваме осигуряват предпазна мрежа, която намалява риска за проекта Ви. Извършваме тестове на различни нива и изполвайки различни методи: автоматични юнит, модулни и интеграционни тестове и допълнителни тестове, провеждани от реални хора.

Доставяне

 • Задоволяване нуждите на клиентите
 • Подход с фокус върху хората
 • Безопасно внедряване на нови решения
 • Документация и обучение
 • Ефективна работна среда
 • Професионални IT екипи и екипи обслужващи продуктите Ви
Стремим се да задоволим нуждите на клиентите като им предоставим подходящото решение в подходящото време. Наблягаме на значението на човешкия фактор и се фокурираме върху хората. Предоставяме професионална помощ и обучение. Безопасно внедряваме нови решения като използваме най-новите технологии и инфраструктура.

Главната ни цел е да задовoлим нуждите на клиентите посредством успешното доставяне на продукта. Подходът, който използваме при доставянето на IT решението, е с фокус върху хората, извличане на максимални ползи и  минимизиране на рисковете, и се основава на най-новите гъвкави методи и на гъвкави инстанции на систематични методологии. Работим съвместно с Вас за играждането на стратегия за преминаване от тестване към реално използване на системата в средата на Вашата организация.

Уверяваме се, че продуктът е готов за доставяне като приключваме цикъла на тестване. Извършваме тестване на внедряването. Подготвяме се за миграция на данни и за тестване в обособена тестова среда на клиента, в случай, че целите на проекта го изискват. Предоставяме Ви документация и обучителни материали. Поддържаме постоянен контакст със заинтересованите страни за да се уверим, че са готови за доставянето на продукта. Фокусираме се върху целенасоченото обучение на потребителите. Възползвайте се от предимствата на ефективната работна среда заедно с мотивиран и приятелски настроен екип обслужване на клиенти.

Процесът на доставяне се реализира от екип от IT професионалисти и  най-новата IT инфраструктура, които работят за успешното внедряване, употреба и поддръжка на Вашите продукти. Това ни дава възможността освен всичко друго да създаваме резервни копия и да възстановяваме съществуващи продукти, да мигрираме изгодни данни и по този начин сигурно да внедряваме нови продукти в системите на клиентите.

Science

Работим по научни проекти, които градят бъдещето.

Иновация

Създаваме продукти, които формират настоящето.

Пресъздаване

Оптимизираме и преработваме решения от миналото.

Модерни технологии